11 Haziran 2013 Salı

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ VE İSTİSNALAR

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLAR VE İSTİSNALAR

Çalışana yapılan ücret vb. ödemelerden hangileri SGK primine tabidir? Hangileri değildir? Çalışma bu konudadır.

1-Prime Tabi Olmayan Ödemeler:
▪ Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye
▪ Görev Yollukları
▪ Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşan kısmı prime tabidir)
▪ Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşan kısmı prime tabidir)
▪ Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşan kısmı prime tabidir)
▪ İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30′unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
▪ Ölüm yardımı
▪ Doğum yardımı
▪ Evlenme yardımı
▪ Ayni yardımlar
▪ Ayni konut tahsisi
▪ İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.
▪ Geri ödemeli ücret avansları
▪ Kıdem tazminatı,
▪ İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler
▪ Keşif ücreti
▪ İhbar tazminatı
▪ Kasa/Mali sorumluluk tazminatı
▪ Seyyar Görev Tazminatı

2-Prime Tabi Olan Ödemeler:
▪ Asıl Ücret
▪ Hafta tatili ücreti
▪ Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti
▪ Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti
▪ Yıllık ücretli izin ücreti
▪ Cumartesi günü ücreti
▪ Yüzde usulüyle alınan ücret
▪ Profesyonel futbolcuya ödenen ücret
▪ Transfer ücreti
▪ Transfer verimi ücreti
▪ Götürü ücret
▪ Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret
▪ Hazırlama, tamamlama, temizleme ücreti
▪ Kardan hisse şeklinde ödenen ücret
▪ Komisyon ücreti
▪ Primler
▪ Yıpranma tazminatı
▪ Özel hizmet tazminatı
▪ Yabancı dil tazminatı
▪ Vardiya ve ağır vasıta tazminatı
▪ İmza zorunluluğu tazminatı
▪ Tabii afet yardımı
▪ Nakit ödenen kira yardımı,
▪ Nakit ödenen giyecek yardımı
▪ Nakit ödenen yakacak yardımı
▪ Askerlik yardımı
▪ Sünnet yardımı
▪ Nakit ödenen taşıt yardımı
▪ Nakit ödenen ısıtma yardımı
▪ Nakit ödenen elbise dikiş bedeli
▪ Nakit ödenen ayakkabı bedeli
▪ Ek tazminat
▪ Yılbaşı parası
▪ Kreş ücreti
▪ Makam tazminatı
▪ İş riski zammı
▪ Bayram harçlığı
▪ İkramiye
▪ Bayram ikramiyesi
▪ Yılbaşı ikramiyesi
▪ 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
▪ 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye
▪ 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
▪ Jübile ikramiyesi
▪ Hakkı huzurlar (toplantı parası)
▪ Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı
▪ İdare veya kaza mercilerince (mahkemece) verilen karar gereğince yapılan ödemeler
▪ Ücret niteliğinde olanlar
▪ Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar
▪ Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler
▪ Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil)
▪ İzin harçlığı
3-Sadece Belirli Miktarı Prime Tabi Olmayan Ödemeler:
5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının b bendi ile İşveren Uygulama Tebliği uyarınca; Yemek Parası, Çocuk Zammı ve Aile Zammı (yardımı) ödemelerinin sadece aşağıda belirtilen miktarları sigorta primine tabi olmayıp, söz konusu ödemelerin belirtilen miktarları aşan kısmı prime tabidir.
Bu konudaki ayrıntılı bilgi, Sigorta Primine Esas Tutulacak Kazancın Tespiti ve Hesaplanması bölümünde; güncel tutarlar ise Pratik Bilgiler/Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları bölümünde yer almaktadır.SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
Dönemler
Yemek Parası (Günlük)
Çocuk Zammı (Aylık)
Aile Zammı (Aylık)
01.07.2013-31.12.2013
2,04 TL
20,43 TL
102,15 TL
01.01.2013-30.06.2013
1,96 TL
19,57 TL
97,86 TL


A-Yemek Parası: Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.
Prim kesilmeyecek miktar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay içinde Fiilen Çalışılan gün sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı
Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası
• Yemek parasının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde ise hesaplama aşağıdaki gibi yapılacaktır.
Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Yıl İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = Yıllık İstisna Tutarı
Yıllık Olarak Ödenen Yemek Parası – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası
Öte yandan, sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
B-Çocuk Yardımı/Zammı: Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2′si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı
Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı
• Çocuk zammının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde ise hesaplama aşağıdaki gibi yapılacaktır.
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) X 12 Ay = Yıllık İstisna Tutarı
Yıllık Olarak Ödenen Çocuk Zammı – Yıllık İstisna Tutarı = Yıllık Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı
C- Aile Yardımı/Zammı: Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10′u oranındaki tutaraylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı

Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı

Mustafa TAN
Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder